Vaša privatnost nam je važna. U nastavku donosimo informacije o tome kako prikupljamo osobne podatke.

Zaštita pojedinaca obzirom na obradu osobnih podataka Hotel Lero d.o.o. provodi se zaštitom osobnih podataka do kojih dođe. Zaštitu osobnih podataka Hotel Lero d.o.o. provodi nad cjelokupnim opsegom poslovanja.

Pravne informacije

Hotel Lero d.o.o.
Iva Vojnovića 14
20 000 Dubrovnik
Trgovački registar: Trgovački sud u Splitu
– Stalna služba u Dubrovniku
MBS: 060005711
OIB: 97744396969
Odgovorna osoba: Srđan Pujo
Temeljni kapital: 3.840.560,00 EUR
OTP BANKA d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR9824070001100619362
SWIFT: OTPVHR2X

Preuzmite dokument

GDPR politika Hotela Lero, lipanj 2023.

Politika privatnosti

1. Obrada osobnih podataka
Hotel Lero d.o.o. će osobne podatke obrađivati pošteno i zakonito.
Hotel Lero d.o.o. će osigurati točnost, potpunost i ažurnost prikupljenih osobnih podatka.

2. Svrha prikupljanja osobnih podataka
Hotel Lero d.o.o. će osobne podatke čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.

Osobne podatke ponajprije prikupljamo radi:

 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit
 • osiguranja pružanja tražene usluge
 • promocije naših usluga
 • naše interne statističke obrade podataka
 • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala

Podaci pokriveni sustavom Politike zaštite osobnih podataka (Politike privatnosti):

 •  ime i prezime
 • datum rođenja
 • adresa
 •  e-adresa
 • broj telefona i/ili faksa
 • ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

Hotel Lero d.o.o. podatke prikuplja u svrhu s kojom je ispitanik (fizička osoba) upoznat, koja je izričito navedena i u skladu je sa Zakonom te će se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.
Hotel Lero d.o.o. neće prikupljati osobne podatke u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha.
Hotel Lero d.o.o. će osobne podatke koristiti samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe, osim ako posebnim zakonom nije određeno duže razdoblje, a protekom navedenog vremena osobni podaci će se brisati, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

3. Vrijeme trajanja Politike privatnosti
U trenutku dostavljanja vaših podataka vi pristajete da kontaktiramo s vama te ulazite na našu mailing listu – trenutak ulaska vaš je izričit pristanak na kontakt. Zaštita je privatnosti vaših podataka trajna, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga podaci se više ne koriste od strane Hotel Lero d.o.o. , osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

4. Osnove za prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka
Hotel Lero d.o.o. će osobne podatke prikupljati i obrađivati:

 • uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili
 • u slučajevima određenim zakonom, ili
 • u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Hotel Lero d.o.o., ili
 • u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili
 • u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili
 • ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima Hotel Lero d.o.o. ili treća strana kojoj se podaci dostavljaju ili
 • ako je obrada podataka nužna u svrhu zakonitog interesa Hotel Lero d.o.o. ili treće strane kojoj se podaci otkrivaju, osim kada prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika, ili
 • ako je ispitanik sam objavio te podatke.

U slučaju gore navedene točke 1. i 8. Hotel Lero d.o.o. će omogućiti ispitaniku pravo da u svako doba odustane od dane privole i zatraži prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osoba na koju se odnose.

5. Informacije koje će Hotel Lero d.o.o. priopćiti ispitaniku 
Prije svakog prikupljanja osobnih podataka Hotel Lero d.o.o. će ispitanika minimalno i nedvojbeno informirati o:

 • identitetu voditelja zbirke osobnih podataka,
 • svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni,
 • postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na njega odnose,
 • primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka te
 • da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka i o mogućim posljedicama uskrate davanja podataka.

U slučaju obveznog davanja osobnih podataka navesti će se i zakonska osnova za obradu osobnih podataka.
Informacije će biti dostupne na svim kanalima prikupljanja podataka.
Prije davanja osobnih podataka drugim korisnicima i drugim primateljima Hotel Lero d.o.o.  će o tome informirati ispitanika na osnovu postojećih kontakt podataka ispitanika.

6. Odgovornost zaposlenih
Svi zaposlenici Hotel Lero d.o.o. će sukladno važećim propisima i internim aktima obrađivati osobne podatke. Isto tako zaposlenici će prijaviti sve nepravilnosti vezane uz obradu osobnih podataka na mail adresu human.resources@hotel-lero.hr
Svi zaposlenici odazivati će se edukacijama i treninzima.

7. Odgovornosti drugih osoba
Sve sobe koje nisu izravno zaposlene u Hotel Lero d.o.o., a obavljaju poslove za njegov račun, imaju obavezu pridržavati se ovog pravilnika i biti će sa njim upoznati prilikom ugovaranja poslovnog odnosa. Isto tako Hotel Lero d.o.o. će prilikom ugovaranja poslovnog odnosa sa izvršiteljem obrade osigurati potvrdu primjerenosti i mogućnosti obrade osobnih podataka sukladno zakonskom okviru.

8. Povjeravanje poslova obrade osobnih podataka izvršiocu obrade i davanje podataka primateljima
Hotel Lero d.o.o. može na osnovu poslovne opravdanosti osobne podatke koje je prikupio povjeriti izvršiocu obrade i/ili dati daljnjim primateljima uvažavajući proceduru, a sukladno zakonskom okviru:

9. Iznošenje osobnih podataka iz Hrvatske
Zbirke osobnih podataka, odnosno osobni podaci sadržani u zbirkama osobnih podataka Hotel Lero d.o.o.  iznositi će iz Hrvatske u svrhu daljnje obrade samo ako država ili međunarodna organizacija u koju se osobni podaci iznose ima na odgovarajući način uređenu zaštitu osobnih podataka, odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite. 

Prije iznošenja osobnih podataka iz Hrvatske, Hotel Lero d.o.o. će, u slučaju kada postoji osnova za sumnju o postojanju odgovarajuće uređene zaštite osobnih podataka odnosno ne nalaze se na listi Europske komisije ili nisu drugačije ugovorno definirani, pribaviti mišljenje nadređenog regulatora na osnovu predloška ugovorenog posla.

Popis država sa adekvatnom zaštitom dostupan je na stranicama AZOP,

Iznimno od gore navedenog, osobni podaci sadržani u zbirkama osobnih podataka Hotel Lero d.o.o. će iznositi iz Hrvatske u države ili međunarodne organizacije koje ne osiguravaju adekvatnu razinu zaštite samo u slučajevima propisanim zakonom.

Hotel Lero d.o.o. će, u slučaju nastana u više država a od kojih neke ne zadovoljavaju adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka, osigurati odobrenje nadležnog regulatora.

10. Prava i zaštita prava ispitanika
Hotel Lero d.o.o. će najkasnije u roku od [15 dana] od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na osobni zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

 • dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
 • dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega, te čija je obrada u tijeku kao i o izvoru tih podataka,
 • omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
 • dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
 • dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega i
 • dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Hotel Lero d.o.o. će na zahtjev ispitanika, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Neovisno o zahtjevu ispitanika, u slučaju ako Hotel Lero d.o.o. utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, sam će ih dopuniti ili izmijeniti. O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka Hotel Lero d.o.o.  će najkasnije u roku od [30 dana] izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

11. Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe
Hotel Lero d.o.o. će ispitanika prije prikupljanja osobnih podataka obavijestiti o namjeravanoj obradi osobnih podataka u svrhe marketinga, te će osigurati njegovu suglasnost te isto tako omogućiti da se isti takvoj obradi usprotivi.

12. Neovlašten odljev osobnih podataka
U slučaju neovlaštenoga odljeva osobnih podataka odnosno povrede osobnih podataka bilo slučajnim ili namjernim radnjama unutar poslovanja ili od strane fizičkih ili pravnih osoba koje rade u ime Hotel Lero d.o.o. , a koji ima značajan utjecaj na osobne podatke ispitanika sukladno procjeni učinka na obradu osobnih podataka u Hotel Lero d.o.o.  o tome će obavijestiti nadležnog regulatora sukladno zakonski propisanom roku kao i ispitanike.

13. Sigurnost obrade osobnih podataka 
Hotel Lero d.o.o.  provesti će sukladno mogućnostima i procjeni učinka na zaštitu osobnih podataka odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti, a uključujući prema potrebi i:

 • pseudonimizaciju i enkripciju osobnih podataka;
 • sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade;
 • sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa istima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta;
 • proces za redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade.

14. Zaštita osobnih podataka djece
Hotel Lero d.o.o.  savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Hotel Lero d.o.o.  ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 14 godina, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima

Ne omogućujemo djeci da bez dozvole roditelja javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može stupiti s njima u kontakt.

Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelj ili staratelj uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu.

Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se. Osim navedenog, Hotel Lero d.o.o.  jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđenu posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

15. Vaša suglasnost
Popunjavajući formulare na ovoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Hotel Lero d.o.o.  vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima naše politike privatnosti.

16. Transparentnost
Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih. Te promjene će vrijediti i u našem međusobnom odnosu kao da su postojale prije vašeg ulaska na mailing listu, ako su u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima i ako vas ne zakidaju u nekim stečenim pravima.

Politika kolačića

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje korisničkih usluga te za olakšavanje navigacije našim stranicama. Postavke kolačića na stranici možete konfigurirati i mijenjati. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne. 

Prilikom pregledavanja stranice, ne prikupljaju se osobni podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju. Ako nam je za pružanje određene usluge potreban Vaš osobni podatak, posebno ćemo Vas upozoriti. Sve informacije koje kolačići prikupljaju su agregirane i stoga anonimne.

Kolačići su male tekstualne datoteke koju naš web poslužitelj smješta na web preglednik Vašeg računala. Ponovnim dolaskom na našu web stranicu Vaš web preglednik šalje nam kolačiće natrag, tako da ih naš web server može prepoznati i podesiti postavke web stranice za Vaše bolje korištenje. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. Detaljnije informacije o korištenju kolačića možete saznati na http://www.aboutcookies.org/. Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu.

Stranica www.villaorabelle.hr koristi privremene kolačiće (session cookies), koji ostaju na Vašem osobnom računalu samo tijekom pregledavanja stranice i uklanjaju se s Vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Stranica www.villaorabelle.hr koristi stalne kolačiće (persistent cookies) koji ostaju na Vašem računalu i nakon zatvaranja preglednika dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirane i stoga anonimne. Riječ je o Google Analytics kolačićima, koji traju između 30 sekundi i 2 godine, ovisno o vrsti informacije koju zaprimaju. Gooogle Analytics kolačići služe za mjerenje posjećenosti stranice i prate kako se koriste naše web stranice, koji sadržaji zanimaju naše korisnike u svrhu poboljšanja i unaprijeđenija rada i funkcionalnosti naših web stranica. Statistički kolačići _ga , _gat i gid Google Analytics omogućuju pregled statistike posjećenih web stranica zadnja posjeta web stranici.

Na našoj web stranici koristimo poveznice za dijeljenje sadržaja putem različitih društvenih servisa i mreža. Kao treća strana, ti servisi mogu doći do nekih Vaših podataka te pratiti Vašu aktivnost na Internetu. Molimo Vas da pogledate na tim stranicama uvjete korištenja te pravila privatnosti.

Lokacija

Adresa: Iva Vojnovića 14, 20000 Dubrovnik | Hrvatska

15 minuta pješice od povijesne jezgre grada
5 minuta pješice od poznate šljunčane plaže Miramare

Vrijeme

24° C
clear sky

Hotel Lero Dubrovnik

Adresa: Iva Vojnovića 14, 20000 Dubrovnik, Hrvatska. Saznajte kako doći do Hotela Lero, što gosti misle o njemu i više na Google Kartama.

Imate li pitanja ili posebnih želja?

Rezervacije

PON – PET
08:00 - 16:00

SUB
08:00 - 10:00

Prodaja

PON – PET
08:00 - 16:00

SUB
08:00 - 10:00

Recepcija

PON – NED
24 sata

FAKS
+385 20 332 123

Dolasci i odlasci

CHECK IN
od 14:00

CHECK OUT
do 10:00

Pravne informacije i zaštita privatnosti | Opći uvjeti poslovanja agencije | Sva prava pridržana © Hotel Lero 2024 | Web dizajn – Apropo